Life(B)

LIAO Shiou-ping Life(B) Silkscreen 94×76.5 cm A.P. 2005