Longevity

LIAO Shiou-ping Longevity Silkscreen 47.5×67 cm A.P. 2016