Summer

LIAO Shiou-ping Summer Etching 72×75 cm 27/30 1968