Summer

LIAO Shiou-ping Summer Etching 72��75 cm 27/30 1968